Educatius Group Logo

Đại số I và II

Nâng cao kiến thức về các nguyên lý cơ bản của số nguyên, phân số, số thập phân, tỷ số, và tỷ lệ phần trăm.