Educatius Group Logo

Sinh học

Nghiên cứu về vi sinh học để tìm hiểu cách tế bào hoạt động, sử dụng năng lượng, giao tiếp, sinh sản, và phát triển để duy trì sự sống.