Educatius Group Logo

Nền tảng của Vật lý

Tìm hiểu sự phức tạp của chuyển động và gia tốc, lực, năng lượng, sóng, ánh sáng và quang học, mạch và thủy lực.