Educatius Group Logo

Chính phủ và Kinh tế

Nghiên cứu về các nguyên tắc cơ bản và mục đích của chính phủ, cũng như các phương pháp quản trị ở những cấp độ khác nhau.