Educatius Group Logo

Nhiếp ảnh

Lớp học này sẽ hướng dẫn kiến thức căn bản về các nguyên tắc trực quan của nhiếp ảnh mỹ thuật và cách áp dụng chúng vào thực tế.