Educatius Group Logo
April 1, 2021
Educatius đã được CSIET công nhận

Hội đồng CSIET đã công nhận toàn bộ chương trình Trung học F-1 của Educatius đạt tiêu chuẩn.

Read More
February 6, 2019
Các khóa Nâng cao (AP) và chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (IB)

Làm thế nào để chọn giữa các khóa học AP và IB? Dưới đây là 6 điều cần cân nhắc...

Read More